Referat kretsstyremøte 2.5.12 /kretstinget 4.3.12

Referater: Havbraat, vi ønsker å leie denne 23.6.-30.6.2012.

   Spør Jostein om han kan besøke Ingelsrud og se etter kartet som vi i kretsen fikk laget til Ingelsrud slik

  at vi eventuelt kan få det tilbake nå når Ingelsrud er solgt.

   Årsmelding må sendes inn til NSF.

   Kretsen er innmeldt i FNF( Forum for natur og friluftsliv)

   De som har aksjer i Speidersport  tar kontakt med NSF

   Vedtak: Referatene taes til etterretning.

Sak 8.   Vinterhaik i forbindelse med kretstingets årsmøte.

  Ca 20 stk. deltok, bra tur, koste seg. De som var med kom fra Kongsvinger 2 og I Grue.

Sak 9.  Kretstinget 4.3.12

  Mange speidere med på møtet. Meget bra. Bra med et arrangement i forbindelse med årsmøtet.

Sak 10.  Topptur Bodø.

  Bra tur, moro, fikk igjen mye. 6 stk fra kretsen var med. Det er bra,

Sak 11.  KBK.(Kretsbannerkonkurranse)

  Bra opplegg. Gruetunet er en fin plass. Bra hjelp fra de andre gruppelederne/roverne. Fine aktiviteter

  2 patruljer meldes på til NM. I Grue takkes  for bra arrangement.

Sak 12.  Småspeiderleir.

  Kongsvinger/Eidskog deltar med 6 speidere og 2 ledere, Skarnes deltar med 11. Sende invitasjon til

  KFUM/ KFUK  i Åsnes. Olav sender beskjed til Berit  ang. e-mailadresse.

Sak 13.  Rovere- samareid med Mjøsklubben.

 Invitere til hverandre når de har arrangement. Ellers ikke den store interessen for  å samarbeide.

  Skal forsøke å få til et arrangement sammen. Planlegge sammen et år.

  Sponse roverne- få til et oplegg

Sak 14.  Roverløft

  Ingen fra Glåmdal krets dro.

Sak 15.  Speideraksjon.

 I Grue,Skarnes. Kongsvinger/Eidskog deltok. Bra opplegg.

Sak 16.  Eventuelt.

 Berit delte ut såpe som hun hadde kjøpt for mye av.

  Forslag på  tur: Dressingtur.  Kommer tilbake til dette noe senere.

  Førerpatrulje kurs i I Grue. Kommer mer om dette

  På egne bein i Stavanger. NSF betaler reise. deltakerne betaler kr 500.- for å delta.

  6 fra Kongsvinger, 2 fra Skarnes blir med, hva med I Grue?

Kretstingets årsmøte 4.3.12

Åpning: Trond ønsket velkommen.

Sak 1.  Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden.

   Vedtak: Disse ble enstemmig godkjent

Sak 2.  Valg av ordstyrer.

  Vedtak:  Gunhid ble enstemmig valgt

Sak 3.  Valg av referent.

   Berit ble enstemmig valgt.

Sak 4.  Underskriving av protokollen.

   Alle skriver under. Mange speidere tilstede, derfor ble det denne avgjørelsen.

Sak 5.  Opprop.

   I Grue  6,  Hof  1,  Kongsvinger  8, Skarnes  1, Grue I  1,  Totalt  17 stk.

Sak 6  Årsmeldingen.

   Gunhild leste denne. noen få endringer/tilføyelser ble gjort.

   Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 7.  Regnskap 2011. m/ noter.

   Gunhild  gikk gjennom denne. Beholdning pr 1.1.12 på kr 147.039,73.

   Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 8.  Budsjett 2012. m/ noter.

   Gunhild  gikk gjennom denne.

   Vedtak: Budsjettet enstemmig godkjent.

Sak 9.  Valg.

   Kretsleder: Gunhild Grønvold enstemmig valgt

   visekretsleder: Trond I. Pedersen, enstemmig valgt.

   Speiderforum: Hanna Maria Mastad, Kongsvinger 2 ble valgt

      Lars Aurland,  I Grue, ble valgt

    Vara:  Fredrik Sundby Nygård, Skarnes, ble valgt

      Stian Onsrud Kjernet, Kongsvinger 2, ble valgt

   Roverforum:  Stine Nordseth Jacobsen, Kongsvinger 2, ble valgt

      Kim-Erik Holter  Bråten, I Grue, ble valgt

    Vara: Krister Nordby,  Hof, ble valgt

      Linda Marie B. Christensen, Kongsvinger 2, ble valgt.

   Speiderting:  Gunhild Grønvold

       Krister Nordby

    Vara:  Berit Mælum

      Trond Pedersen

Sak 10. Orienteringer

    'Stine Nordset Jacobsen skal møte speidersjefen fra England, Bear Grylls, i mars

    ' Skarnes inviterte til småspeiderhelg 1.-3. juni

    ' Kongsvinger vurderer å invitere til arbeids/hyggeuke på  speiderhytta fra 23.6.- 30.6.12

   * Landsleir 2013  6.-13 juli. Siste helga i september: Haikerutene prøves.

    *Gunhild avsluttet.

    Alle tilstedeværende skrev under på protokollen.

Referat styremøte 5.12-12

Referater: Påskeleir, rapportering Fylket, frisport, Info fra Speiderforbundet ang. ambassadør. Nasjonal ledertrening

     Vedtak: referatene tas til etterretning

Sak 32.  Kretsting.

     Mange speidere med, veldig bra.  Ønskelig å starte en halvtime før. Maks 2 timers varighet.

Sak 33.  Speidermuseet.

     Vanskelig med åpningstider på dagtid. Høre om det er mulig å få til en avtale om annet tidspunkt.

     Interessert i å besøke Speidermuseet.

Sak 34.  Havbraat 2014 evnt. 2015.

    Må ta en avgjørelse på neste styremøte.  Vi ønsker at turen blir i 2015.

Sak 35/.  Busser til Stavnger 2013.

  36  Kommer tilbake så fort som mulig ang. buss/tog. Geir undersøker container og snakker med Gunn

     Trondstad ang. priser tog.

Sak 37.  Ledertrenerkurs/samling.

     Får beskjed om noen vil ta dette kurset. Kurset på Krakos, Nittedal (Samling) Ledertrenerkurs- noen fra vår

     krets som vil delta?

Sak 38. Arr. på nyåret.

    Byspeiding. Bo på Langelandsskolen. Vinterleiren ikke avgjort enda.

Sak 39  Eventuelt.

    Økning av medlemmer i gruppene fremfor å starte nye. Må ha flere ledere.

Referat styremøte 23.1.13

Referater.  Referatene tas til etterretning

Sak 1./13.  Flere speidere og ledere. Hva gjør vi for å få til dette?

      Skarnes dager- Skarnes deltatt, er fornøyd  2 ledere på gang

      Problemer, arbeidsgtruppa. planlegge på møter fremover.

     St.Georgsdagsfeiring- Kongsvinger 2, I Grue kommer til Skarnes

     Samarbeid om Jota/Joti

      Få til samlinger/møter/uformelt mellom de gruppene som er i kretsen. Store arr. blir for stort.

     Peffkurs- Mjøsklubben

     Peffkurs Romerike

Sak 2/13.  Årsmelding 2013.

     Gikk gjennom, denne og noen rettelser kom. Dette rettes opp til kretsting.

Sak 3/13.  Regnskap 2012.

     Gikk gjenom dette. Stemmer med banken. Vi gikk med overskudd på ca 10.000.-

 Sak 4/13  Budsjett 2013

     Rettelsse til 150 speidere i kontingenten. Justere vinterturen til egen linje.

     Roverne skal forsøke å få til et 13+ arrangement

Sak 5/13  Byspeiding - rollespill (samfunnet) Speiderne var fornøyde. Bra opplegg. 31 deltok

Sak 6/13  Vintertur.

     75 påmeldte.

Sak 7/13  Havbraat.

     Havbraatturen blir i 2015. Den er bestilt

     Landsleir. NSF har kommet med bedre tilbud på reise t/ r pr. speider på kr 625.-

Referat Kretstingets årsmøt3e 3.3.13 på Mortjernsberget

Åpning v/ Kretsleder

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling,saksliste og forretningsorden.

   Vedtak Enstemmig godkjent

Sak 2.  Valg av  ordstyrer.

    Hege frra Kongsvinger 2 foreslått.

    Vedtak: Hege ble enstemmig valgt.

Sak 3.  Valg av referent.

    Forslag på kretsleder.

    Vedtak. Kretsleder enstemmig valgt.

Sak 4.  Valg av to til å underskrive protokollen.

    Vedtak på at alle skriver under.

Sak 5.  Opprop.

     Våler- 0,  Hof-  0, I Grue - 7, Grue I - 0,  Roverud  innlemmet i Kongsvinger 2-  6 stk, Skarnes-0, Nord-odal

     ligger nede foreløpig, Eidskog 0,  Styret 5. 18 stemmeberettigede.

Sak 6.  Årsmelding 2012.

     Vedtak: Godkjent med noen få rettelser

Sak 7.  Regnskap 2012.

     Vedak: Enstemmig vedtatt

Sak 8.  Budsjett 2013.

     Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9.  Valg av kretsleder. Hun er valgt for 2 år i 2012 og er ikke på valg før 2014

Sak 10.  Orienteringer

     Landsleir, Container mm. Vi fikk gratis  tilbud om leie av henger. Vi går for dette.

Under avslutningen fikk  Bjørn I Grue  sin plakett for beste patrulje under KBK 2012.

Oddvar Mastad fikk 10 års nåla.

Til slutt skrev alle speiderne, roverne og lederne under på protokollen